Get Adobe Flash player
Usługi księgowe


Nasza oferta skierowana jest dla małych, średnich a także dużych firm.

Oferujemy usługi księgowe w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość)
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Świadczone przez nas usługi obejmują między innymi:

 • opracowywanie zakładowych planów kont oraz polityki rachunkowości
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretacja dokumentów
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych
 • zestawienie obrotów i sald
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, itp.
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych, osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług
 • sporządzanie  sprawozdania finansowego, w tym:

bilans wraz z załącznikami

rachunek zysków i strat

informacja dodatkowa

 • weryfikacja dokumentacji podatkowej.
 • prowadzenie spraw kadrowo - płacowych (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło).
 • elektroniczne przesyłanie deklaracji do urzędów,
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym , ZUS i innymi instytucjami państwowymi.

Oferujemy całkowitą obsługę zatrudnienia

 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS
 • roczne rozliczenie pracowników (PIT - 11)
 • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych również osób nieprowadzących działalności gospodarczej
 • sporządzanie sprawozdań do GUS